Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Stowarzyszenie LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

Nabór nr 11/2018/G

Utworzono dnia 11.07.2018

WYNIKI NABORU

W dniu 04.07.2018 roku Rada Stowarzyszenia „ MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 11/2018/G.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji uznania operacji za niezgodną lub nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy lub jej pełnomocnikowi informacji o wyniku wyboru listem poleconym.

Odwołanie jest wnoszone do  LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”  i rozpatrywane przez Radę LGD. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej. Odwołanie musi spełniać wszystkie warunki określone w dokumencie: „PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW ORAZ OPERACJI WŁASNYCH  W RAMACH LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.” udostępnionym na stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl, w zakładce: „Dokumenty LGD” oraz dostępnej w biurze LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”: Kazimierz Biskupi ul. Plac Wolności 2.

 

W załączniku:

1.Lista operacji zgodnych,

2.Lista operacji wybranych do finansowania

3.Protokół z posiedzenia Rady LGD

ZAŁĄCZNIKI:

Protokół z posiadzenia Rady

11 2018 G lista operacji wybranych

11 2018 G lista operacji zgodnych

Lista wniosków złożonych

W dniu 21.06.2018 r. o godz. 14:00 zakończył się nabór wniosków nr 11/2018/G o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są zgodne z zakresem z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami: „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

 

 • Limit dostępnych środków  w ramach naboru : 10 736,00 zł
 • Wysokość wsparcia od 5.000,00 zł do 10 736,00 zł
 • Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

- Realizacja imprez kulturalno – rozrywkowych służących promocji dziedzictwa kulturowego i wzmacnianiu tożsamości lokalnej

ZAŁĄCZNIKI:

Lista operacji złożonych wniosków w ramach naboru nr 11/2018/G

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 11/2018/G informuję, że w dniu 04.07.2018r o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupi, ul. Pl. Wolności 2 odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji o dofinansowanie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).

4. Przedstawienie porządku posiedzenia.

5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.

6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.

7. Rozpatrywanie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” informuje, że ogłasza nabór
nr 11/2018/G wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Termin składania wniosków: od 07.06.2018 od godz. 7:30 do 21.06.2018 r. do godz. 14:00.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są zgodne z zakresem z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami: „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

 

 • Limit dostępnych środków  w ramach naboru : 10 736,00 zł
 • Wysokość wsparcia od 5.000,00 zł do 10 736,00 zł
 • Intensywność wsparcia:

- Poziom dofinansowania dla jst. wynosi do 63,63 % kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu

- Poziom dofinansowania dla pozostałych wynosi do 98% kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu.

 • minimalne wymagania: należy uzyskać 60% punktów uzyskanych wg kryteriów ocen LGD
 • Forma wsparcia: refundacja
 • Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3.0 – Wzrost poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD

Cel szczegółowy 3.1 – Wzrost wiedzy na temat walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych obszaru LGD wśród mieszkańców obszaru LGD Przedsięwzięcie 3.1.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

- Realizacja imprez kulturalno – rozrywkowych służących promocji dziedzictwa kulturowego i wzmacnianiu tożsamości lokalnej

 

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura. 

Wnioski należy złożyć:

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
 • w wersji elektronicznej (zapisanej na nośniku elektronicznym) w 2 egzemplarzach
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.
 • w 1 opisanym segregatorze
 • wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, formularze wniosków o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia  dostępne są w biurze LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”  i na stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl w zakładkach „Wnioski do pobrania”  oraz „Dokumenty LGD”.

 

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy biura:

Marta Błaszczyk, Joanna Bartczak i Katarzyna Przygocka – Kurowska. 

Aby uniknąć oczekiwania na poradę – umów się wcześniej telefonicznie pod nr: 63 240 26 03, 724 548 853

 

Dokumenty do naboru 11/2018/G:

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu

 • Wniosek o powierzenie grantu
 • Generator Wniosku - https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=25aa2e57f6afa70f&&b=bb3ec278f213f8083662664edb83a3b5

2) Formularz umowy o powierzenie grantu

3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 1. Dokumenty dodatkowe i załączniki:
  1. 11/2018/G załącznik nr 1 - Oświadczenie o wpisywaniu się operacji grantowej w realizację celu ogólnego, celu szczegółowego, przedsięwzięcia zapisanego w LSR -
  2. 11/2018/G załącznik nr 2 - Uzasadnienie poszczególnych kryteriów  przy realizacji zadania grantowego -
  3. 11/2018/G załącznik nr 3 - Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
  4. 11/2018/G Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru numer 11/2018/G cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
  5. 11/2018/G opis segregatora

Dokumenty ogólne LGD:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju
 2. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW/OPERACJI WŁASNYCH
 3. PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓWORAZ OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH LSR  LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli 

ZAŁĄCZNIKI:

• Wniosek o powierzenie grantu

Formularz umowy o powierzenie grantu

Formularz wniosku o rozliczenie grantu

1. 11/2018/G załącznik nr 1 - Oświadczenie o wpisywaniu się operacji grantowej w realizację celu ogólnego, celu szczegółowego, przedsięwzięcia zapisanego w LSR

2. 10/2018/G załącznik nr 2 - Uzasadnienie poszczególnych kryteriów przy realizacji zadania grantowego

3. 11/2018/G załącznik nr 3 - Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych-

4. 11/2018/G Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru numer 11/2018/G cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

5. 11/2018/G opis segregatora

1. Lokalna Strategia Rozwoju

2. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW/OPERACJI WŁASNYCH

3. PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓWORAZ OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny